Sign In

Green4Grey

Probleemstelling: "de grijze infrastructuur in het Vlaamse landschap breidt zich verder uit"

Het 'landschap' in Vlaanderen is erg versnipperd door de vele harde functies die een claim leggen op dat landschap: uitbreiding van woongebieden, wegen, landbouw, bedrijven, recreatie, … Dat proces van voortschrijdende versnippering is vandaag nog steeds aan de gang. Elke dag verliezen we gemiddeld 6 hectare aan open ruimte, één van de hoogste cijfers in de EU. We voorzien dat de bevolking nog zal toenemen met één miljoen Vlamingen. De druk op de open ruimte zal dus niet verminderen.

Als die randstedelijke landschappen, zoals de Vlaamse Rand,ongelimiteerd blijven verstedelijken, dan veroorzaakt die uitbreiding van de stad naar de landelijke stadsrand (in)direct enkele milieu- en gezondheidsproblemen, zoals:
(a)  verlies aan natuurlijke habitats voor fauna en flora
(b)  gebrek aan waterbuffermogelijkheden in het landschap met als gevolg overstromingen
(c)  negatieve impact op de waterkwaliteit
(d) beperkte mogelijkheden voor openluchtrecreatie voor inwoners en werknemers en dat gebrek aan groen en rustzones heeft een negatieve invloed op de fysieke en mentale gezondheid en het welzijn
(e) beperkte ruimte en capaciteit (veerkracht) om de effecten van klimaatsveranderingen op te vangen (klimaatadaptie)
(f) minder ruimte voor duurzame voedselproductie

Projectobjectieven: "bouwen aan groen-blauwe infrastructuur"

Met dit project willen investeren in de groen en blauwe infrastructuur in deze gebieden (vaak sterk gefragmenteerd en met competitie voor ruimte) op een multifunctionele en geïntegreerde wijze investeren. Deze groen/blauwe landschapselementen kunnen meerdere functies leveren (ecosysteemdiensten) voor verschillende doelgroepen.
 
In zes pilootgebieden van de verstedelijkte Vlaamse Rand rond Brussel en het verstedelijkt gebied Hasselt-Genk (De Wijers), zullen volgende objectieven gerealiseerd worden:
 
DOEL 1. NATUURLIJKE LANDSCHAPPEN IN EEN STEDELIJKE OMGEVING
 
Door groene en blauwe landschapselementen (of infrastructuur) te ontwikkelen in verstedelijkte restruimtes schakelen we grijze halfkunstmatige landschappen om en evolueren we naar het behoud en de versterking van ecologisch stadslandschappen.
 

DOEL 2. GEÏNTEGREERD EN MULTIFUNCTIONEEL LANDGEBRUIK
 
We werken geïntegreerde plannen uit met aandacht voor multifunctioneel en meervoudig landgebruik. Als we vertrekken van de natuurlijke en landschappelijke basisstructuur, dan geven verschillende complementaire functies een toegevoegde waarde aan een gebied, zoals: biodiversiteits- en habitatverbetering, waterbuffering en verbetering van de waterkwaliteit, groene bedrijfsomgeving, gezondheid en welzijn, buitenactiviteiten in het groen, groene woonomgeving, duurzame voedselproductie of klimaatadaptatie.
 
DOEL 3. SAMEN EN GEDRAGEN
 
Met verschillende doelgroepen, zoals inwoners, werknemers, studenten, beleidsmakers, experten of  ngo's, zetten we participatieve werkmethoden op. Zo sensibiliseren hen over de talrijke functies van groene infrastructuur. Die bewustmaking van de gebruikers van die groene infrastructuur kan bijdragen tot  meer kennis van die groen-blauwe infrastructuur, een groter bewustzijn van het belang ervan en meer motivatie voor het behoud, het respect en het langetermijnbeheer van de landschapselementen.
 

DOEL 4. AANDACHT VOOR DE PRIVÉSECTOR
 
We promoten het multifunctioneel karakter en het belang om te investeren in groene infrastructuur bij de privé- of bedrijfssector (bedrijfssites).
 

DOEL 5. LINK MET HET BELEID
 
Het projectgebied in Vlaanderen kan als voorbeeld dienen voor de toepassing van de 'Green Infrastructure Strategy' van de EU in andere randstedelijke gebieden in de EU.

Beleidsaanbevelingen voor lokale, regionale en Europese beleidsmakers willen de  multifunctionaliteit en het belang van groen en blauw voor randstedelijke gebieden benadrukken.

Last modified at 11/3/2014 3:37 PM by System Account