Sign In

SORP

Het Strategische Open Ruimte Project - diversiteit in De Wijer is een samenwerkingsverband tussen het departement Ruimte Vlaanderen, de provincie Limburg (Provinciaal Natuurcentrum) en de Vlaamse Landmaatschappij.

Hierbij wordt onder andere de natuurverbinding tussen Europees beschermende natuurgebieden (domein Bokrijk) en De Maten gerealiseerd. Momenteel worden een aantal ecologische stapstenen ingericht om uitwisseling van een aantal doelsoorten waaronder de rugstreeppad mogelijk te maken.

Ook op het terrein van het Sint-Jozefinstituut in Genk wordt een stapsteen ingericht. Hiervoor heeft het Sint-Jozefinstituut provinciale subsidies voor een biodiversiteitsproject ontvangen.

Gelijktijdig werd er ook een educatief project uitgewerkt met scholieren rond het thema van natuurverbinding. Het doel van dit educatief project was enerzijds het bewustwordingsproces voor natuur aanwakkeren en  anderzijds de leerlingen actief betrekken bij de inrichting van deze stapsteen.

De filmpjes zijn slechts een van de resultaten van de leerlingen rond dit educatief project.

Lore Ceyssens en Kelly Knes.JPG

wedstrijd natuur verbinden

Het Sint-Jozefinstituut te Bokrijk heeft samen met het Provinciaal Natuurcentrum een wedstrijd gelanceerd om de belangrijkheid van natuur verbinden in de kijker te zetten. De prijs, uitgereikt door Deputé Vandenhove is een uitstap naar Pairi Daiza voor de beste inzending per graad.

Het Wik en De Maten zijn twee voorbeelden van de vele Limburgse natuurparels die Europese bescherming genieten. Het is zeer belangrijk dat deze gebieden met andere omliggende natuurgebieden verbonden worden d.m.v. een natuurverbinding. De verschillende populaties planten en dieren in een natuurgebied mogen immers niet geïsoleerd geraken. Tussen verschillende populaties binnen één soort is uitwisseling noodzakelijk om o.a. inteelt te voorkomen en milieustress op te vangen. Een natuurverbinding bestaat uit een snoer van stapstenen met voldoende voedsel, water en bescherming, verbonden door geleidende elementen als sloten en houtkanten.

De realisatie van de natuurverbinding tussen Het Wik en De Maten is een belangrijke doelstelling van het Strategische Open Ruimte Project "Diversiteit in De Wijers", een samenwerking tussen de provincie Limburg, de Vlaamse Landmaatschappij en het departement Ruimte Vlaanderen. In het kader van dit project wil het Sint-Jozefinstituut samen met de stad Genk en Natuurpunt twee stapstenen binnen deze natuurverbinding inrichten: een stapsteen op hun schoolterrein en een stapsteen op het terrein van de stad Genk tegen de Heiwijerbeek. Bij de inrichting wordt er rekening gehouden met de eisen van de doelsoorten van de natuurverbinding Het Wik - De Maten. De stapstenen worden opener gemaakt, graslanden worden verschraald om meer nectarplanten te krijgen, bestaande vijvers worden ecologisch hersteld en enkele poelen worden aangelegd.

Gekoppeld aan de inrichting van deze stapstenen hebben het Limburgs veldstudiecentrum en het Sint-Jozefinstituut ook een meerjarig educatief project uitgewerkt rond de noodzaak van natuur verbinden. Dit project sluit bovendien perfect aan bij de MOS-werking (Milieuzorg Op School) van de school waarin ze nu streeft naar het behalen van de felbegeerde Groene Vlag van Eco-schools, een erkenning voor scholen die op het hoogste niveau aan milieuzorg blijven werken. De leerlingen van de school worden actief betrokken bij de inrichting van de stapstenen en de hele natuurverbinding Het Wik - De Maten. Ze raken meer vertrouwd met de theorie en de noodzaak van natuur verbinden via presentaties, brainstorming en opzoekwerk op het internet. Ze denken mee over de inrichting van de stapstenen en werken mee aan het onderhoud. Ze brengen de biodiversiteit in kaart voor en na de inrichting. Verder communiceren ze over natuur verbinden d.m.v. het uitwerken van een excursie langs de natuurverbinding, het uitwerking van een educatief spel voor de lagere graad, het plaatsen van infoborden langs wandelroutes en de organisatie van een wedstrijd rond natuur verbinden.

De wedstrijd "natuur verbinden" werd 30 april afgerond. De winnaar werd beloond met een uitstap samen met 3 vrienden  naar Pairi Daiza. Deze kregen ze uit hande van Deputé Vandenhove.


Last modified at 10/16/2014 4:49 PM by System Account